Εντατικά μαθήματα για τις εξετάσεις Ελληνικής Ιθαγένειας ΠΕΓΠ - Intensive courses to sit for the Greek Citizenship exams

Ιθαγένεια – Citizenship

Intensive courses to sit for the Greek Citizenship exams

Addressing to:

People who can read and write in Greek

Εντατικά μαθήματα για τις εξετάσεις Ελληνικής Ιθαγένειας

Απευθύνονται σε:

Ανθρώπους που μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν Ελληνικά

Exam structure – Preparation

  • History – Geography – Institutions – Civilization (preparatory questions)

  • Language awareness ( Grammar – Syntax – Writing – Unknown test)

  • Speaking ( Practice on designated topics)

Δομή εξέτασης – Προετοιμασία

  • Ιστορία – Γεωγραφία – Θεσμοί – Πολιτισμός (προπαρασκευαστικές ερωτήσεις)

  • Γλωσσική επίγνωση ( Γραμματική – Συντακτικό – Παραγωγή γραπτού λόγου – Άγνωστο κείμενο)

  • Προφορικά

Use of teaching platform for SUPPLEMENTARY MATERIAL AND ONLINE COURSES!

Χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας με ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!